Báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)

Tên thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho bộ phận Thu.

– Bộ phận Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

– Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sau đó gửi dữ liệu về BHXH tỉnh. BHXH tỉnh kiểm tra, cho phép thì in sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
Thành phần số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơa) Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).b) Người lao động:Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện BHXH quận/huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ BHXH, thẻ BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh mục biểu mẫ

  Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) 
  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
Cơ sở pháp lý
– Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

– Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

– Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

– Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

– Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

– Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *