Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn khai từng chỉ tiêu:Từ chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế đến chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế[21]  Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Là tổng số cá nhân (người) đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ = [22]+[23].[22] Là số cá nhân (người) cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.[23]  Là số cá nhân (người) không cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.

[24] Tổng TNCT trả cho cá nhân: là các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các kho ản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã trả cho cá nhân lao động trong kỳ = [25]+[26]+[27].

[25] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao đông từ 3 tháng trở lên.

[26] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

[27] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân không cư trú.

[28] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế: là tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập trong kỳ = [29]+[30]+[31].

[29] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đến mức phải khấu trừ thuế.

[30] Là tổng số thu nhập trong kỳ đã trả cho cá nhân cư trú thuê ngoài không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên).

[31] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân không cư trú phải khấu trừ thuế.

[32] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của cá nhân trong kỳ = [33]+[34]+[35].

[33] Là tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần trong kỳ của các cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

[34] Là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân thuê ngoài trong kỳ = [30] x 10%.

[35] Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân khấu trừ 20% từ thu nhập từ tiền công, tiền lương đã trả cho cá nhân không cư trú = [31] x 20%.

 

Ví dụ 3Công ty kế toán Hà Nội, MST: 0304874634, địa chỉ: 432 lê trọng tấn – Thanh xuân – Hà Nội. Công ty ký hợp đồng lao động với 13 cá nhân người Việt Nam (hợp đồng dài h ạn: 8 người; hợp đồng trên 3 tháng < 1 năm: 2 người; hợp đồng dưới 3 tháng: 03 người) và 01 cá nhân nước ngoài (th ời gian có mặt tại Việt Nam là 100 ngày) các cá nhân này đều đã có b ản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, ngoài ra Công ty còn thuê lao động không ký hợp đồng: 02 người (trong đó có một cá nhân có bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN đề nghị cơ quan chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10%). Theo số liệu được tổng hợp tháng 01/2011 từ bộ phận kế toán của Công ty như sau:

1. Lao động ký hợp đồng dài hạn

Đơn vị: Đồng

STT Họ và Tên Thu nhập chịu thuế Đăng ký  người phụ thuộc
1 Tô Thanh Bình 6.800. 000 0
2 Trần Thị Thanh 7.500.000 0
3 Nguyễn Văn Trung 6.500.000 2
4 Nguyễn Thị Bẩy 4.600.000 0
5 Hoàng Thị Xinh 5.900.000 1
6 Lê Hoài Nam 6.660.000 2
7 Đỗ Anh Hoàng 7.800.000 1
8 Trịnh Lan Anh 7.800.000 0

          TỔNG CỘNG ( 1 ): 52.560.000

 

2. Lao động ký hợp đồng trên 3 tháng < 1 năm

Đơn vị: Đồng

 

STT Họ và Tên Thu nhập chịu thuế Đăng ký người phụ thuộc
1 Nguyên Thị Trinh 3.600.000 0
2 Lê Anh Nguyên 4.800.000 0

TỔNG CỘNG ( 2 ) 8.400.000

 

3. Lao động là người nước ngoài (không cư trú)

 

Đơn vị: Đồng

 

STT Họ và Tên Thu nhập chịu thuế Đăng ký người phụ thuộc
1 Jonh Lê Trần (1.000 USD) 20.800.000 0

                   TỔNG CỘNG ( 3) : 20.800.000                  tỷ giá: 20.800 đ/1USD

 

4. Lao động không ký hợp đồng:

Đơn vị: Đồng

STT

Họ và Tên

Thu nhập chịu thuế

Cam kết chưa khấu trừ 10%

1

Lê Thiên Hà

5.800. 000

x

2

Nguyễn Minh Thanh

7.500.000

0

Cộng (4)

13.300.000

 

Công ty kế toán Hà Nội căn cứ số liệu trên thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký đối tượng nộp thuế, trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế đối với lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên; cụ thể như sau:

 

1. Đối với lao động từ 3 tháng trở lên:

 

STT Họ và Tên Thu nhập Số tiền được Thu nhập Thuế TNCN
chịu thuế giảm trừ tính thuế tạm Ktrừ
1 Tô Thanh Bình 6.800. 000 4.000.000 2.800.000 140.000
2 Trần Thị Thanh 7.500.000 4.000.000 3.500.000 175.000
3 Nguyễn Văn Trung 6.500.000 7.200.000 0 0
4 Nguyễn Thị Bẩy 4.600.000 4.000.000 600.000 30.000
5 Hoàng Th ị Xinh 5.900.000 5.600.000 300.000 15.000
6 Lê Hoài Nam 6.660.000 7.200.000 0 0
7 Đỗ Anh Hoàng 6.800.000 5.600.000 1.200.000 60.000
8 Trịnh Lan Anh 7.800.000 4.000.000 3.800.000 190.000
9 Nguyên Th ị Trinh 3.600.000 4.000.000 0 0
10 Lê Anh Nguyên 4.800.000 4.000.000 800.000 40.000
Cộng 60.960.000 49.600.000 13.000.000 650.000

2. Đối với cá nhân không cư trú, cá nhân không ký hợp đồng:

 

STT Họ và Tên Thu nhập chịuthuế Thuế suất Thuế TNCN
khấu tr
1 Jonh Lê Trần 20.800.000 20% 4.160.000
2 Nguyễn Minh Thanh 7.500.000 10% 750.000
Cộng 28.300.000 4.910.000

 

Tổng hợp số thuế TNCN phải khấu trừ:

 

STT

Họ và Tên Thu nhập chịu thuế Thuế TNCN tạm Ktrừ
I CN có hợp đồng lao động
1 Tô Thanh Bình 6.800. 000 140.000
2 Trần Thị Thanh 7.500.000 175.000
3 Nguyễn Thị Bẩy 4.600.000 30.000
4 Hoàng Th ị Xinh 5.900.000 15.000
5 Đỗ Anh Hoàng 6.800.000 60.000
6 Trịnh Lan Anh 7.800.000 190.000
7 Lê Anh Nguyên 4.800.000 40.000
Cộng 44.200.000 650.000
II CN không cư trú
1 Jonh Lê Trần 20.800.000 4.160.000
Cộng 20.800.000 4.160.000
III CN không ký hợp đồng
1 Nguyễn Minh Thanh 7.500.000 750.000
Cộng 7.500.000 750.000
Tổng cộng(I+II+III) 72.500.000 5.560.000

 

Như vậy, tháng 1/2011 phát sinh số thuế phải khấu trừ 5.560.000 đ > 5.000.000 đ, do vậy, Công ty khai nộp tờ khai thuế theo tháng, bắt đầu từ tháng 1/2011 và được áp dụng cho cả năm 2011:

 

Công ty kế toán Hà Nội lập tờ khai như sau:

Vì giao diện của Website có hạn chế về mặt diện tích nên Công ty kế toán Hà Nội chỉ có thể up phần kết quả theo các chỉ tiêu ( các bạn thông cảm nhé )

 

ĐVT

Số người/số tiền
chỉ tiêu

[21]

Người

9

[22]

Người

8

[23]

Người

1

[24]

VNĐ

95.060.000

[25]

VNĐ

60.960.000

[26]

VNĐ

13.300.000

[27]

VNĐ

20.800.000

[28]

VNĐ

72.500.000

[29]

VNĐ

44.200.000

[30]

VNĐ

7.500.000

[31]

VNĐ

20.800.000

[32]

VNĐ

5.560.000

[33]

VNĐ

650.000

[34]

VNĐ

750.000

[35]

VNĐ

4.160.000

 

Trung tâm kế toán hà nội thường xuyên khai giảng các lớp học kế toán thuế chuyên sâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *