Hướng dẫn cách tính lương và các khoản trích theo lương

Tính lương cho nhân viên vào cuối tháng  kế toán cần căn cứ vào:

– Bảng chấm công của từng bộ phận gửi lên.

– Hợp đồng Lao động.

– Quy chế, Quy định về việc tính lương cho Công nhân viên của Doanh nghiệp.

Thường có 2 bộ phận cơ bản trong một DN mà Kế toán cần phải tính lương và thực hiện các khoản trích theo lương đó là:

– Bộ phận sản xuất,

– Bộ phận quản lý Doanh nghiệp

1) Tính lương cho Bộ phận sản xuất – loại hình DN Sản Xuất/ Xây Dựng/ Dịch Vụ – TK 154 

– Trong Bộ phận sản xuất  kế toán thường phân làm 2 bộ phận nhỏ là Bộ phận Quản lý sản xuất và Bộ phận trực tiếp sản xuất

Bộ phận quản lý sản xuất – TK 1547

Bộ phận trực tiếp sản xuất – TK 1542

Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Sản xuất

1.1 Tính tổng lương phải trả cho CNV thuộc Bộ phận Sản xuất

Nợ TK 1542

Nợ TK 1547

Có TK 334

1.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý sản xuất

Nợ TK 1547

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

1.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận trực tiếp sản xuất

Nợ TK 1542

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

1.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của CN Bộ phận Sản xuất

Nợ TK 334

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2) Tính lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp – TK 642

– Trong Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp, phân ra làm 2 bộ phận là Bộ Phận Bán hàng và Bộ phận Quản lý DN

Bộ phận Bán hàng – TK 6421

Bộ phận Quản lý DN – TK 6422

Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp

2.1 Tính tổng lương phải trả cho NV thuộc Bộ phận Quản lý

Nợ TK 6421

Nợ TK 6422

Có TK 334

2.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận bán hàng

Nợ TK 6421

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý

Nợ TK 6422

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của NV Bộ phận Quản lý DN

Nợ TK 6422

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

3) Tính Thuế TNCN nộp hộ khấu trừ vào Lương của người Lao Động

Nợ TK 334

Có TK 335

4) Thực hiện chi trả Lương cho Công nhân viên các bộ phận

Nợ TK 334

Có TK 1111/ TK 1121

5) Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Nợ TK 3383

Nợ TK 3384

Nợ TK 3389

Có TK 1111/ TK 1121

Trung tam ke toan Ha Noi 

Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *