Đề tài hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Đề tài: hoàn thiện công tác hoạch toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Nguyên Phú

MỤC LỤC

NỘI DUNG CỦA MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT.. 1

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÕ TOÁN  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 5

1.1.1.       Khái niệm, đặc điểm.. 5

Đặc điểm: 5

1.1.2.    Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định. 6

1.2.  Phân loại và đánh giá tài sn c định. 6

1.2.1.    Phân loại tài sản cố định. 6

b. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu. 7

c. Phân loại theo hình thái sử dụng. 8

1.2.2.    Đánh giá tài sản cố định: 8

a.  Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: 8

b. Hao mòn tài sản cố định. 9

c. Giá trị còn lại tài sản cố định. 9

1.3.  Kế toán tài sản cố định. 10

1.3.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định. 10

a. Kế toán chi tiết tăng tài sản cố định. 10

b. Kế toán chi tiết giảm tài sản cố định. 11

1.3.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định. 12

1.3.2.1. Tài khoản sử dụng: 12

1.3.2.2. Kế toán tình hình biến động tài sản cố định hữu hình. 14

c. Kế toán tài sản cố định vô hình. 18

d. Kế toán hoạt động thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính. 20

e. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 21

g. Kế toán sửa chữa tài sản cố định. 24

e. Khái quát trình tự ghi sổ trong hạch toán TSCĐ theo các hình thức sổ kế toán khác nhau  (cả tổng hợp và chi tiết) 27

PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚ. 35

2.1.       Quá trình hình thành và phát triển cña Công ty TNHH Nguyên Phú  35

2.1.1.  Quá trình hình thành. 35

2.1.2.    Đặc điểm tổ chức bộ  máy quản lý của công ty TNHH Nguyên Phú  38

+/. Quy trình kinh doanh. 41

+/.  Chức năng, nhiệm vụ. 43

+/.  Hình thức tổ chức sổ kế toán ¸tại doanh nghiệp. 45

+/ .  Hệ thống tài khoản đơn vị sử dụng. 47

+/.  Tổ chức báo cáo tại Công ty: 48

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ. 49

2.2.1.  Phân loại TSCĐ tại công ty: 49

2.2.2.    Đánh giá tài sản cố định: 49

2.2.3.    Thủ tục quản lý tăng, giảm TSCĐ áp dụng tại Công ty. 50

2.2.4.    Tổ chức kế toán tài sản cố định. 50

*/.  Kế toán chi tiết tài sản cố định. 52

*/. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ.. 60

*/. Kế toán khấu hao TSCĐ. 65

2.2.5.    Kế toán sửa chữa TSCĐ. 69

*/. Các phương thức sửa chữa TSCĐ đang áp dụng thực tế trong DN. 70

*/. Trình tự kế toán sửa chữa TSCĐ trong DN. 70

PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚ.. 72

3.1   Nhận xét chung. 72

3.2 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Nguyên phú                                                                                          75

3.3 Điều kiện thực hiện. 80

Kết luận:      …………………………………………………………………………………………81

Danh mục sơ đồ, bảng biểu……………………………………………………………………82

Download tài liệu về máy : http://www.mediafire.com/view/?wv5m7e9w7jdz280

http://www.mediafire.com/view/v3gflbqaxptd7bh/NVL3.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *