HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH THEO QUÝ

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH THEO QUÝ
* Các nguyên tắc lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
– Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.

– Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá.

– Các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi.

– Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi đầy đủ thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu.

– NNT không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

– NNT nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

* Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
– Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp NNT có cơ sở sản xuất (bao gôm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

– Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung cảa tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

* Hồ sơ khai thuế
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý gồm:

– Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

>> Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN

Hoặc:

– Tờ khai mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT không xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

>> Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01B/TNDN

+ Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý bao gồm cả Phụ lục Tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011)

>> Cách lập phụ lục mẫu số 05/TNDN tạm tính theo quý

Lưu ý: Tuỳ tình hình thực tế của doanh nghiệp, NNT chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và được ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc mẫu 01B/TNDN. Nếu doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai theo mẫu số 01A/TNDN.

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ NNT không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ. NNT phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Công ty kế toán hà nội  – Chuyên khai giảng lớp học thực hành kế toán tổng hợp  trên chứng từ thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *