Hướng dẫn khai bổ sung thuế Giá trị gia tăng

– Hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT.

Theo hướng dẫn Tại điểm 5 điều 9 chương II thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 (ngày hiệu lực 01/07/2011) quy định:

I- KÊ KHAI SAI KHÔNG LÀM TĂNG HOẶC GIẢM SỐ THUẾ PHẢI NỘP.

Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

II- KÊ KHAI SAI LÀM TĂNG HOẶC GIẢM SỐ THUẾ PHẢI NỘP.

1- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.

– Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì đựơc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

VD: trong qtrình kê khai NNTcó sai sót nhầm lẫn do:

 • Kê thiếu, thừa hóa đơn đầu ra (hóa đơn đầu ra tháng nào phải kê tháng đó)
 • Sai thuế suất
 • Hóa đơn đầu vào khai 2 lần 1 hóa đơn or quên chuyển số dư được khấu trừ kỳ trước sang kỳ sau….( đối với hđ đầu vào được thời hạn 6 tháng)

2- Nguyên tắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.

 • Khi lập hồ sơ khai bổ sung thì NNT điều chỉnh trực tiếp các chỉ tiêu sai trên tờ khai 01/GTGT chứ ko sửa ở bảng kê bán ra, mua vào.(mở lại tờ khai đã kê khai nộp cho cơ quan thuế và chọn trạng thái tờ khai là khai bổ sung để điều chỉnh trên tờ khai)
 • Chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp sai sót làm tăng, giảm số thuế phải nộp or được khấu trừ. Trường hợp sai sót mà không làm tăng giảm số thuế mà chỉ sai sót về doanh thu, MST, tên người mua, bán vv…) thì người nộp thuế chỉ làm van bản giải trình đính kèm tờ khai làm lại  nộp cơ quan thuế.
 • Trường hợp khai bổ sung làm tăng or giảm số thuế phải nộp thì NNT không điều chỉnh số thuế chênh lệnh vào tờ khai tháng hiện tại (là tờ khai tháng phát hiện sai sót)
 • Trường hợp khai bổ sung làm tăng or giảm số thuế đ ược khấu trừ thì NNT  điều chỉnh số thuế chênh lệnh vào tờ khai tháng hiện tại (là tờ khai tháng phát hiện sai sót)

3- Thời gian lập hồ sơ khai bổ sung:

 • Có thể lập hồ sơ khai bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào phát hiện sai sót.
 • Trường hợp khai bổ sung có liên quan đến điều chỉnh tăng giảm số thuế được khấu trừ của tháng lập hồ sơ thì có thể nộp hồ sơ khai bổ sung cùng với hồ sơ khai của tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại).
  • Nhưng chú ý phải trước khi cơ quan thuế công bố qđ kiểm tra, thanh tra thuế của DN.

4- Cách lập hồ sơ khai bổ sung:

– Tờ khai 01/GTGT đã điều chỉnh và Giải trình khai bổ sung điều chỉnh (KHBS).

– Cách xác định ngày chậm nộp:

+ Tính từ ngày 21 của kỳ tính thuế phải điều chỉnh sai sót.

+ Nếu trường hợp DN đã hoàn thuế nhưng phát hiện sai sót điều chỉnh thì tính từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế.

Công thức tính phạt chậm nộp

( theo Điều 106 Luật quản lý thuế, điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP)

Số tiền phạt chậm nộp = Tổng số tiền thuế đ/c tăng x số ngày chậm nộp x 0.05%

–         Nội dung giải thích và đính kèm:

+ Lý do điều chỉnh: do kê khai sót hóa đơn đầu ra or hđ đầu vào

+ Tài liệu đính kèm: hóa đơn bị kê sai và tờ khai đã điều chỉnh KHBS

5- Hướng dẫn các trường hợp cụ thể về điều chỉnh:

– Trường hợp 1:

Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng, giảm số tiền thuế phải nộp.

Thì số tiền tăng giảm đó không thực hiện điều chỉnh vào tháng hiện tại (tháng phát hiện sai sót)

– Sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp.

Ví dụ 1:

Cty CP A

MST: 0104247878

Kỳ kê khai thuế T1/2012 Cty có số thuế phải nộp chỉ tiêu [40] trên tờ khai là: 200tr

Ngày 03/06/2012 Cty phát hiện khai thiếu 1 hóa đơn đầu ra:

–         Số tiền hàng: 300tr

–         Số tiền thuế 30tr

Cách làm:

Hồ sơ nộp cơ quan thuế gồm:

+ Tờ khai bổ sung in làm 3 bộ mang nộp cơ quan thuế ( Tờ khai điều chỉnh + giải trình bổ sung, điều chỉnh)+ Phô tô hóa đơn kê thiếu.+ Nộp số tiền thuế tăng thêm 30tr và tiền phạt (30tr x 104 ngày x0,05% = 1 560 000 d) cho cq thuế.

 – Nếu sau khi điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:

Người nộp thuế làm tờ khai điều chỉnh theo dõi và được trừ vào số phát sinh phải nộp của tháng tiếp theo mà có số tiền thuế phải nộp.

 • Chú ý: Trường hợp này không thực hiện điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai tháng hiện tại:

– Trường hợp 2:

– Người nộp thuế sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế được khấu trừ đồng thời làm tăng số thuế phải nộp.

 + Nếu sau khi điều chỉnh vẫn được khấu trừ (chỉ tiêu 43)

thì khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng hiện tại.

Ví dụ 2:

Cty CP B

MST: 0104247878

Kỳ khai thuế GTGT T4/2011 cty Hỗ trợ có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 200trđ.

Ngày 10/06/2012 Cty phát hiện khai trùng một hóa đơn đầu vào

–         Số tiền hàng: 600tr

–         Số tiền thuế: 60tr

Hồ sơ phải nộp cơ quan thuế gồm:

+ Tờ khai bổ sung in làm 3 bộ mang nộp cơ quan thuế (Sau khi đ/c Tờ khai chỉ tiêu 43 là 140tr + giải trình bổ sung, điều chỉnh chênh lệch 60tr )+ Phô tô hóa đơn.+ Trên tờ khai T5/2012 (tháng phát hiện sai sót) gõ thêm vào chỉ tiêu [37] : 60trkhông tính phạt chậm nộp

+ Nếu sau khi điều chỉnh  phát sinh dương (chỉ tiêu 40):

Khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp; nộp số thuế psinh dương và tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ 3:

Cty CP A

MST: 0104247878

Kỳ khai thuế T5/2012 Cty có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 50trđ.

Ngày 10/07/2012 Cty phát hiện khai t

rùng một hóa đơn đầu vào.

–         Số tiền hàng: 1,4 tỷ

–         Số tiền thuế: 140 tr

Trả lời:

Cty khai 01/KHBS chỉ tiêu 40 là 90trđ.(nộp phạt chậm nộp từ 21/06 đến 10/07: 90 x 0.05% x số 20  ngày = 900 000 đCty điều chỉnh số tiền 50trđ vào chỉ tiêu [37 ] của tờ khai T6/2012; ko tính phạt chậm nộp của 50tr.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *