HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TRONG KẾ TOÁN

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Hướng dẫn làm bảng cân đối phát sinh trong kế toán thực tế

Số hiệu tài khoản

Dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư cuối kỳ

 

Nợ

Nợ

Nợ

TK 111

65.000

22.000

43.000

TK 112

TK 131

TK 1331

TK 331

TK 141

x

x

x

Cộng

x

x

xxx

xxx

xx

xx

 

*Ghi chú:  Đối với số dư Tài khoản Vốn: Lấy số dư Nợ – Có = Phát sinh dư Nợ

Đối với Nguồn                         Lấy Có – Nợ = Phát sinh Dư

*Các hình thức sổ Kế toán:

– Nhật ký chung

– Nhật ký sổ cái

– Nhật ký chứng từ ghi sổ =>Không hay sử dụng

TRUNG TÂM DẠY KẾ TOÁN HÀ NỘI – NƠI ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *