Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Trong mục này sẽ hướng dẫn các bạn kế toán thủ thục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý.

Các văn bản đang áp dụng khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý :
Số văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Luật thuế số 14/2008/QH12
03/06/2008
01/01/2009
TT28/2011/TT-BTC
28/02/2011
01/07/2011
TT123/2012/TT-BTC
27/07/2012
10/09/2012
Các nguyên tắc lập tờ khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:
+ Số tiền ghi trên tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.
+ Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa, chỉ tiêu nào tính ra số âm thì ghi vào trong ngoặc (…), riêng đối với chỉ tiêu thuế TNDN nếu âm thì dùng dấu gạch ngang.
+ Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi.
+ Tờ khai thuế được coi là hợp lệ khi kê khai theo đúng mẫu quy định, đầy đủ các thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của Người nộp thuế ký tên và đóng dấu.
+ Người nộp thuế không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.
Trình tự thực hiện kê khai thuế TNDN như sau :
+ Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế..
+ Bước 3: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
Cách thức thực hiện : Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống kê khai thuế qua mạng.
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý bao gồm :
+ Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN. Áp dụng đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sing của kỳ tính thuế.
Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN
+ Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01B/TNDN .Áp dụng đối với Doanh Nghiệp không xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.
Xem tại đây: Cách lập tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN
+ Phụ lục kèm tờ khai: PL05/TNDN Nếu Doanh Nghiệp có cơ sở Sản Xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Chú ý:
– DN lựa chọn 1 trong 2 tờ khai 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN và được ổn định cả năm.
Nếu DN mới thành lập hay năm trước bị lỗ thì kèm theo tờ khai 01A/TNDN
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
+ Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *