Khai giảng các lớp từ 23 -26/2014 tại Hà Nội

Lịch khai giảng cac lớp từ 23/6  đến 28/6 tại Công Ty Kế Toán Hà Nội

Lịch Lớp học  kế toán tại Xuân Thủy Cầu Giấy :

Sáng T2 : KG Nghiệp vụ , Tối T2 : KG Nghiệp Vụ ,  Chiều T4 : KG Thuế , Tối T5 : KG Nguyên Lý , Chiều T5 : KG Nguyên Lý

Lịch Lớp học kế toán tại Lê Trọng Tấn  Thanh Xuân :

Sáng T2 : KG Thuế , Chiều  T3 : KG Nghiệp Vụ , Sáng T6 : KG Nghiệp vụ , Chiều T7 : KG Nghiệp Vụ ,Sáng  T4 : KG Nghiệp Vụ

Lịch Lớp học kế toán tại Hà Đông : 

Sáng T3 : KG Nghiệp Vụ , Chiều T2 : KG Nghiệp Vụ , Chiều T3 : KG Nguyên Lý  , Tối T5 : KG Nguyên Lý

Lịch lớp học kế toán tại Long Biên : 

Sáng T4  : KG Nguyên Lý , Tối T5 : KG Thuế , Tối T6 : KG Nguyên Lý, Sáng T6 : KG Nguyên Lý

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *