Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng theo quyết định 48

Chi tiết về mẫu hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng (gtgt)

 Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng:

        Mẫu số: 01GTKT3/001

         HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG         Ký hiệu:  01AA/13P
Liên 1: Lưu                           Số:    0000001

       Ngày……..tháng…….năm 20….

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Mã số thuế: 1234567890

Địa chỉ: 322 Lê Trọng Tấn – Hà Nội

Số tài khoản………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………
Họ tên người mua hàng …………………………………………………………………

Tên đơn vị………………………………………………………………………….

Địa chỉ……………………………………………………….. …………………………

Số tài khoản…………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

Cộng tiền hàng:           ……………………………………………..
Thuế suất GTGT:   ….…… %  , Tiền thuế GTGT:  ……………….
Tổng cộng tiền thanh toán ……………………………..Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *