Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư của T/c thuế

Mẫu tờ khai thuế môn bài áp dụng theo thông tư 2011 của tổng cục thuế

Để hỗ trợ cho học viên tại Trung tâm kế toán hà nội có nhiều biểu mẫu cho việc làm kế toán doanh nghiệp

Kế toán hà nội sưu tầm các mẫu về tờ khai thuế môn bài
Chi tiết về mẫu tờ khai

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

                                                               TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ……..

[02]  Lần đầu   *             [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

[12] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Người nộp thuế môn bài…………………………………………………………………………………………… [10]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương(ghi rõ tên, địa chỉ)…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[11]
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp: [12]

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *